Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (w dalszej części dokumentu zwany “Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Work Design Ryszard Lichuta z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 9 lok. 5, 02-495 Warszawa, NIP 5222134525 (w dalszej części dokumentu zwane „Work Design”) na rzecz osób fizycznych (w dalszej części dokumentów zwanych “Klient”).

Work Design za pośrednictwem formularza zamówienia (zwanego dalej formularzem) na stronie internetowej www.wsparciepsychologiczne.pl (w dalszej części dokumentu zwanej “strona internetowa”) umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji zakupu konsultacji psychologicznych – tj. spotkań Klienta z psychologiem, realizowanych w gabinecie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających transmisję dźwięku lub/i obrazu.

Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Konsultacje psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne online świadczone są przez Work Design lub specjalistów współpracujących z Work Design.
 2. Konsultacja psychologiczna oraz konsultacja psychologiczna online trwa 50 minut. Czas konsultacji psychologicznej oraz konsultacji psychologicznej online liczony jest od daty i godziny wybranej przez Klienta w formularzu. W przypadku przerwania czasu konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online przez Klienta nie ma on możliwości odzyskania go w innym terminie.
 3. Do właściwego korzystania z konsultacji psychologicznej online Klient powinien posiadać: telefon – jeśli konsultacja ma odbywać się jako głosowa rozmowa telefoniczna albo komputer/ urządzenie mobilne pozwalające na korzystanie z aktualnej wersji aplikacji do komunikacji elektronicznej wskazanej w § 4. pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie konsultacji psychologicznej online odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W celu należytego świadczenia usług obejmującego także kontakt z Klientem, Work Design będzie przesyłać na podany w formularzu przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wiadomości, w szczególności informacje dotyczące organizacji konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online. Wiadomości, o których mowa w poprzednim zdaniu nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Zakup i rezerwacja konsultacji psychologicznej oraz konsultacji psychologicznej online

 1. Klient ma możliwość zakupu konsultacji psychologicznej oraz konsultacji psychologicznej online.
 2. Zakup konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online odbywa się poprzez rezerwację przez Klienta terminu na stronie https://wsparciepsychologiczne.pl/rezerwacja-on-line/. Klient ustala specjalistę, rodzaj konsultacji psychologicznej (w gabinecie lub online), datę i godzinę.
 3. Przed dokonaniem zakupu Klient zapoznaje się z cennikiem usług na stronie https://wsparciepsychologiczne.pl/oplaty/.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w celu dokonania skutecznej rezerwacji terminu.
 5. Rezerwacji konsultacji psychologicznej oraz konsultacji psychologicznej online można dokonać poprzez formularz na stronie https://wsparciepsychologiczne.pl/rezerwacja-on-line/. W przypadku rezerwacji poprzez formularz na stronie https://wsparciepsychologiczne.pl/rezerwacja-on-line/ – brak wpłaty oznacza brak możliwości rezerwacji wizyty.
 6. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty.
 7. Płatność za konsultację psychologiczną oraz konsultację psychologiczną online dokonywana jest przez Klienta z góry za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl).
 8. Dokonując zakupu Klient podaje następujące dane osobowe:
  – imię,
  – nazwisko,
  – numer telefonu,
  – adres e-mail.

4 . Wymogi techniczne

Konsultacja psychologiczna online

 1. Konsultacje psychologiczne online odbywają poprzez połączenie audio (telefonicznie) lub audio i wideo za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 2. Aby wziąć udział w konsultacji psychologicznej audio i wideo Klient powinien być podłączony do sieci Internet.
 3. Konsultacje psychologiczne online odbywają się za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych: WhatsApp
 4. Aby móc odbyć konsultację psychologiczną online audio i wideo Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne, które są wyposażone w kamerę i mikrofon, na których zainstalowany jest system teleinformatyczny wymieniony w punkcie wyżej oraz wskazany przez Work Design.

5. Odwołanie lub zmiana terminu

 1. Klient ma prawo do odwołania konsultacji psychologicznej oraz konsultacji psychologicznej online najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania, jednak nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego konsultację. W celu odwołania wizyty kontaktuje się z Work Design telefonicznie (numery telefonów wskazane są na stronie internetowej) lub mailowo (spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl).
 2. Klient może dokonywać modyfikacji terminu zakupionej konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonania. Uzgodnienie z Work Design nowego terminu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazane są na stronie internetowej) lub mailowo (spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl).
 3. Zmiana terminu konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się z koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu,
 4. W przypadku odwołania terminu konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci wiadomości e-mail (na adres poczty elektronicznej podany podczas rezerwacji).
 5. W przypadku odwołania konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online w czasie dłuższym niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej opłaty w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za nią.
 6. Work Design dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu odwołania konsultacji psychologicznej lub konsultacji psychologicznej online. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, którymi serwis Przelewy24 obciążył Work Design za obsługę płatności.

6. Zakres odpowiedzialności

 1. Work Design nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z konsultacji psychologicznej online.
 2. Work Design nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne związane z komputerem lub urządzeniem mobilnym Klienta, które uniemożliwiają mu korzystanie z konsultacji psychologicznej online. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Work Design, Klientowi nie przysługują względem Work Design jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

7. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku świadczenia usług niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres: Work Design Ryszard Lichuta, ul. Skoroszewska 9 lok. 5, 495 Warszawa lub mailowo na adres spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta, które pozwolą na jego identyfikację i kontakt, a także opis przyczyn reklamacji i zakres żądań.
 4. Work Design rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO

Work Design Ryszard Lichuta  z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 9 lok. 5, 02-495 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Work Design”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług konsultacji psychologicznych i/lub konsultacji psychologicznych online na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) – zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych  Work Design: spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Scroll to Top