Psychologowie

Jesteśmy psychologami oraz dyplomowanymi i certyfikowanymi psychoterapeutami.

W obszarze pomocy psychologicznej pracujemy w podejściu integracyjnym, przestrzegamy tajemnicy informacji przekazanych przez Państwa. Superwizujemy swoją pracę u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Spełniamy wymagania ustawy z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa oraz ustawy o niektórych zawodach medycznych z 25 września 2023 r., rozdział 7, art. 87 ust. 3 pkt.1.

Sławomira Rozbicka-Lichuta

Psycholog, dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka – spełniłam wymagania procesu certyfikacyjnego i zdałam egzamin certyfikacyjny dający, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii – certyfikat nr 47 Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz   4-letnie studia podyplomowe dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłam również 2-letnie szkolenie dla psychoterapeutów – Studium Counsellingu – Poradnictwa Psychologicznego oraz staż kliniczny I stopnia oraz II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończyłam staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Swoją pracę superwizję u superwizorów  Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1995 roku pracuję jako psycholog, współpracując z firmami oraz prowadząc działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów. Zajmowałam się projektami m.in. dotyczącymi wychodzenia z sytuacji wykluczenia społecznego, spowodowanego bezrobociem, problemami alkoholowymi, pracując m. in. dla ośrodków pomocy społecznej, ognisk wychowawczych. Współpracowałam z telefonem zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego.

Specjalizuję się m.in. w:

psychoterapii oraz poradnictwie psychologicznym (counselling) rozumianym jako pomoc w bieżącej sytuacji życiowej, interwencji psychologicznej w kryzysach rozwojowych i sytuacyjnych, konfliktach i przemocy w rodzinie, współuzależnieniach, pracy z DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, problemach wychowawczych, kryzysach w związkach, wsparciu psychologicznym dla osób na emigracji, zespole wypalenia zawodowego.

Dodatkowe wykształcenie m. in.:

Studium wiedzy o problemach alkoholowych, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości
Szkolenie – Interwencja kryzysowa, SPCH
Kontakt w sytuacji pomagania, Laboratorium Psychoedukacji
Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Studia podyplomowe z zarządzania z elementami marketingu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Ryszard Lichuta

Psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta – spełniłem wymagania procesu certyfikacyjnego i zdałem egzamin certyfikacyjny dający, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii – certyfikat nr 48 Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

Ukończyłem 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz   4-letnie studia podyplomowe dla psychoterapeutów – Profesjonalną Szkołę Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającą akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ukończyłem staż kliniczny I stopnia i II stopnia w placówce klinicznej Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończyłem staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Swoją pracę superwizję u superwizorów  Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 1995 roku pracuję jako psycholog, pracowałem w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Warszawie oraz przy doborze i selekcji kadr służb mundurowych oraz prowadząc działalność w zakresie zdrowia psychicznego, prowadzoną przez psychologów i psychoterapeutów. 

Prowadzę dla firm projekty Employee Assistance – nakierowane na wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego. 

Specjalizuję się m.in. w:

psychoterapii indywidualnej, nakierowanej na pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysu i przemocy w związkach i w rodzinie, z osobami współuzależnionymi, DDA – Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, problemach wychowawczych, wsparciu dla osób na emigracji, doświadczających zespołu wypalenia zawodowego.

 Oprócz pracy w zakresie pomocy psychologicznej, specjalizuję się w zagadnieniach psychologii pracy i biznesu.

Od 1996 roku prowadzę firmę doradczo-szkoleniową Work Design (www.workdesign.com.pl)

Prowadzę innowacyjne projekty doradczo-szkoleniowe, nakierowane na zwiększanie produktywności przedsiębiorstw (m.in. związane z projektami World Class Manufacturing dla przemysłu), zarządzanie projektem, mobbing w miejscu pracy, relacje ze współpracownikami, relacje z przełożonym, konflikty w miejscu pracy, zmiana pracy i zakresu obowiązków, awans, zmiana stanowiska na niższe, utrata pracy, poszukiwanie pracy, zespół wypalenia zawodowego.

Prowadzę szkolenia biznesowe i coaching kadry kierowniczej.

Dodatkowe wykształcenie m. in.:

Szkolenie – Zastosowanie focusingu w psychoterapii

Szkolenie – Terapia Schematu

Neurolingwistyczne Programowanie – Certyfikat Praktyka NLP
Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie projektem wg IPMA

Trening dla trenerów biznesu

Szkolenia m.in. z zakresu coachingu, zarządzania konfliktem, twórczego rozwiązywania problemów, zarządzania zmianą.

Email:

Scroll to Top