Przemoc ?

Czym jest przemoc i co różni przemoc od agresji?

  Podstawowe rozróżnienie przemocy od agresji polega na przewadze sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – siły są zrównoważone i każda ze stron ma szansę wygrać.

 Rozróżnienie przemocy od agresji jest ważne, bo od tego, z którym ze zjawisk mamy do czynienia, będzie zależało ewentualne dalsze działanie.

 Jeśli, bowiem, ktoś stosuje wobec kogoś przemoc, to siły ofiary są mniejsze, niż sprawcy. Stąd konieczność dobrania takich działań obronnych, które będą chroniły bezpieczeństwo i zdrowie ofiary. W większości przypadków wymaga to interwencji z zewnątrz. Bardzo często, w sytuacji przemocy ucieczka jest jedną z najrozsądniejszych strategii obronnych. Warto jednak pamiętać, by po znalezieniu bezpiecznego miejsca, podjąć działania zmierzające do zatrzymania przemocy w przyszłości.

Gdy siły obu stron są równe i dochodzi do zachowań agresywnych, możemy mówić o sytuacji konfliktowej.

 W tej sytuacji każda z zaangażowanych osób ma szansę na wygranie i realizację swoich interesów, dokonując analizy i wybierając korzystne dla siebie rozwiązania i działania.

 Ofiara przemocy takiej możliwości wyboru nie ma – jeśli podejmie walkę, zawsze przegra.

 Należy zawsze wiele uwagi poświęcić bezpieczeństwu i dążyć do uniknięcia dalszego doznania przemocy. Bezwzględnie trzeba bronić się przed powtórnym doznawaniem przemocy, ponieważ każdy kolejny akt przemocy wpływa negatywnie na psychiczne i fizyczne zdrowie ofiary. Przemoc zabiera siły i energię do życia, dlatego trzeba się przed nią bronić.

Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub świadkiem – działaj, nie zgadzaj się na przemoc

 Nie bądź obojętny na krzywdę, jeśli widzisz, że ktoś jest krzywdzony – reaguj, mów, że jest to nie w porządku, przywracaj sprawiedliwość.

 Nie pozwalaj aby Ciebie krzywdzono – kiedy nie wyrażasz sprzeciwu, to dajesz milczącą zgodę, działasz przeciw sobie.

Nie myl przebaczenia ze zgodą na robienie krzywdy – kiedy przebaczasz – nie odbieraj sobie prawa do obrony, stawiania granic i wyciągania konsekwencji wobec sprawcy.

 Zło dobrem zwyciężaj – nie oznacza bycia uległym – czynić dobro oznacza działanie, zakłada aktywność a nie bierność. Działanie jest dobre, gdy przywraca godność i stwarza warunki do rozwoju prawdziwej miłości.

 Czasowe odizolowanie sprawcy przemocy i postawienie warunków służy jego korekcie a nie zerwaniu relacji czy małżeństwa. Bywa konieczne do tego aby nabrać sił, zastanowić się jak chcesz żyć, by postawić warunki ku poprawie. Postawienie wymagań osobie spostrzeganej jako silniejsza  bywa trudne, ale jest możliwe. 

 Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca – nie wierz w to, że to  Twoja wina – jeśli nawet zrobiłeś błąd to nie oznacza, że ktoś ma prawo ukarać cię w sposób uwłaczający twojej godności. Nie ma prawa!

 Krzywda to coś więcej niż doraźna przykrość, niezadowolenie czy zawód– ona może zniekształcić i zniszczyć Twoje życie, dlatego nie pozwalaj się krzywdzić.

Masz prawo występować we własnej obronie! Masz  prawo nazywać zło – złem, a dobro – dobrem!  

Szukaj pomocy – to pomaga poczuć się silniejszym.

Poznaj osoby, które poradziły sobie z podobną sytuacją – zgłoś się do grupy dla osób doznających przemocy.

Przemoc w rodzinie – definicja ustawowa

 W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 * Ustawa jako członka rodziny definiuje „osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

 PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA – jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE –  jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Opracowała: Sławomira Rozbicka – Lichuta

Scroll to Top