Dla biznesu

Coaching

Coaching rozumiemy jako proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej szczytowych możliwości. Istotne są tu dwa punkty odniesienia. Jeden to osoba, z jej możliwościami i ograniczeniami, a drugi aspekt to środowisko biznesowe, w którym ta osoba ma osiągać założone rezultaty.

Jest to skomplikowany, wielopoziomowy proces – wymagający pracy i doświadczenia na dwóch płaszczyznach – zarówno bogatego doświadczenia w obszarze pomocy psychologicznej jak i praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu różnych organizacji biznesowych – zdobytej w wieloletnim kontakcie z tymi organizacjami. Istotą coachingu nie jest używanie jakichś określonych metod czy technik podczas sesji coachingowej. Mogą być one jedynie pomocnym narzędziem, które towarzyszy temu co w coachingu najistotniejsze – spożytkowaniu doświadczenia coacha w celu wzmocnienia potencjału Klienta do osiągania ważnych dla niego celów.

Potrzeba takiej pracy może wynikać zarówno z własnych potrzeb jak i z potrzeb organizacji, której zależy na rozwoju osób o strategicznym znaczeniu dla firmy.

Employee Assistance

Jest to zlecane przez firmy wsparcie psychologiczne pracowników w sytuacjach zawodowych i pomoc w problemach na styku życia zawodowego i osobistego

Znaczną część trudnych sytuacji – zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym – osoba dorosła potrafi samodzielnie rozwiązać. Jednak zdarzają się takie, które są trudne nawet dla osoby, która do tej pory samodzielnie radziła sobie ze wszystkim.

W tej sytuacji skorzystanie z profesjonalnego wsparcia psychologicznego może:

Umożliwić rozeznanie sytuacji i poszukanie możliwości rozwiązań trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej
Przyspieszyć rozwiązanie problemu – np. problem mobbingu może być rozwiązany w ciągu tygodni a nie miesięcy
Uniknąć odroczonych skutków nierozwiązanego problemu – np. uzależnienia, wypalenia zawodowego

Szkolenia biznesowe

Na zlecenie firm prowadzimy innowacyjne projekty doradczo-szkoleniowe, nakierowane na zwiększanie produktywności przedsiębiorstw (m.in. związane z projektami World Class Manufacturing dla przemysłu, zarządzanie projektem, zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy, praca w zespole projektowym, rozwój relacji ze współpracownikami, zaawansowane negocjacje itp.

Diagnostyka psychologiczna

Diagnostyka psychologiczna ma na celu możliwie obiektywny pomiar kluczowych czynników wpływających na to, że dana osoba ma szansę efektywnie poradzić sobie z wymaganiami specyficznymi dla danego stanowiska pracy. Zasoby osobiste – najczęściej wrodzone i trudno poddające się zmianie – wpływają na to, jaki sposób postępowania nawykowo przyjmuje dana osoba. Indywidualne cechy i preferencje działają w taki sposób, że np. osoba, która nawet przeczytała w podręczniku ciekawy sposób doradzający jak postępować w danej sytuacji i obiecała sobie, że następnym razem właśnie tak postąpi – w trakcie tej sytuacji „dryfuje” w stronę nawykowego działania. Czasem kierunek tego „dryfowania” jest jak najbardziej efektywny i sposób funkcjonowania na tym zyskuje, ale czasem niektóre z cech osobistych mogą powodować, że człowiek nie jest zadowolony z tego jak działa w określonych sytuacjach zawodowych. Dokładna znajomość zasobów osobistych pracownika pozwala mu na dobieranie sposobu reagowania w sposób optymalny dla siebie oraz pozwala zaplanować „podparcie się” zasobami zewnętrznymi – w sytuacjach, w których wie że jego cechy osobiste będą mu przeszkadzały, a nie pomagały. Zasoby osobiste są diagnozowane przez zestaw testów psychologicznych. Używamy tylko profesjonalnych, standaryzowanych testów certyfikowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Scroll to Top