Polityka prywatności

Work Design Ryszard Lichuta z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 9 lok. 5, 02-495 Warszawa (w dalszej części dokumentu zwane „Work Design”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług konsultacji psychologicznych i/lub konsultacji psychologicznych online. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a)-zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w Work Design: spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl; prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Work Design są dostępne w siedzibie Work Design. Inspektorem ochrony danych jest Ryszard Lichuta dostępny pod adresem e-mail: spotkanie@wsparciepsychologiczne.pl.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Work Design Ryszard Lichuta, ul. Skoroszewska 9 lok 5, 02- 495 Warszawa,
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • umożliwienia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Administratorem oraz realizacji postanowień tej umowy, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Klienta, dotyczących usług świadczonych przez Administratora – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy, zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą,
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie przepisów podatkowych – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  • prowadzenia kontaktów z osobami, które korzystają z formularza kontaktowego na stronie internetowej, wysyłają wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dzwonią na podany na stronie www numer telefonu – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych w celu kontaktu z osobami i udzielenie im odpowiedzi na zadane pytania, w tym nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług na rzecz Klienta
  • monitorowania sposobu korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na potrzeby analizy ruchu w ramach aplikacji, prowadzenia działań statystycznych, marketingowych oraz ewentualnego przeciwdziałania działaniom użytkowników niezgodnym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym przypadku jest prowadzenie statystyk dotyczących działania aplikacji, prowadzenie działań marketingowych przeciwdziałanie oszustwom i naruszeniom regulaminu lub przepisów prawa
 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą: psycholog – w celach związanych ze świadczeniem usługi, podmioty świadczące usługi hostingu oraz serwisu IT, podmioty umożliwiające obsługę płatności za usługi, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty współpracujące w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Wszystkie wskazane w pkt. 5 prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
 6. Korzystanie z usług Work Design jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przechowywanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Scroll to Top